ෆලෝ කරන්න

Tuesday, August 9, 2011

සුදු පිරුවටය . . .

සුදු පිරුවට ,
එළාලූ ඇඳ මත
පැල්ලමක් ගැන දොඩන
මිනිසුනේ අසනුමැන . . .


ජීවිතේ අභියසක ,
සුදුවන්ව තිබියයුතු
ගුණ සපිරි හදවතක්
නොසොයාම සොයන ඔය
පිරිසිදුවේ වග කුමට . . .

3 comments:

 1. කියා දිය යුතුය තාමත් ඇඟිල්ලෙන් ඇන

  ReplyDelete
 2. පැල්ලම්වලින්
  වැසුණු අතීතය
  සුදු රෙද්දේ
  පැල්ලමෙන්
  වසා ගන්නද ?

  ReplyDelete

ඔබේ අදහස් දිරියක් මට .