ෆලෝ කරන්න

Sunday, September 18, 2016

ලියමි මතකය පිනිස . . .

උඹට මට,
මේ විසල් කොළඹ අහසට
නැතිවද එකදු තරුවක් අද
දිලිහෙන ,
කවියකට මුලපුරන . . .
මං මාවත් අතරමඟ
කහ පාටටම
නිවි නිවී දැල්වෙන
සංඥා එළිම මිස
මැදියමට
ඔහේ ඕනෑ එකෙකුට
රිංගා යතහැකිම . . .
පෙන නැතිව වත්කළ
බීර වීදුරුවකට
ගැනිය හැකිවුනි
තත්පර
කප්පරකට ගතවූ
අතීතයෙන් බිඳකට
සුහදවුණ . . .
නන්දි උඹ එක්ක
එක්ව ගත කළ නිමේශය
උඹේ වචනත් එක්ක
ලියමි මතකය පිනිස . . .

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහස් දිරියක් මට .