ෆලෝ කරන්න

Sunday, September 18, 2016

උක්කුවාගේ ට්‍රැක්ටරය . . .

උක්කුවාගේ ට්‍රැක්ටරය
ඌ ඒක ,
හැමදාම උදැහනම
නමෝවිත්තියෙන් මඩට දාන
ක්ලච් එක බ්‍රේක් එක
එකටම පාගාන
ට්‍රැක්ටරයේ ගමනත්
හිරකරගෙනම දුවන
උක්කුවාගේ ට්‍රැක්ටරය
ආයෙමත් හවහට
හොඳින් සෝදා නහවා
ගොඩගන්න . . .
මුදලාලි අතට දෙන
පනම දෙක හවහට
කෑදරෙන් හනික ගෙන
පේමගේ ගුබ්බෑයමෙන්
කලවන් අඩිය වැඩි මිලට
උගුරට දෙකට
කලවන් නොකරම
උගුරටම හලාගෙන
කාරලා අහකට
අජුව විසි කරන
කාසියක් දෙකක්
අත රැඳුනු ඉතුරුවුණු
මහතුන්ගේ බූරුපිටියට
ඉබාගාතෙ විසිකරන
වෙරි මතට
ගුරු පාර නොපෙනීම
හිස් අතින්
වැටදිගේ බඩගාන
පැල් කොටය අමතකව
අම්බලමෙම තපින
හතරවටින් එලියවැටෙන
අඳුර බිඳගෙන
ආයෙමත් උදැහනම
උක්කුවාගේ ට්‍රැක්ටරය
ඌ ඒක ආයෙමත්
මඩටම ඔබන . . .

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහස් දිරියක් මට .