ෆලෝ කරන්න

Wednesday, December 21, 2016

ගෝනි බිල්ලෝ . . .

ඉඩ දියන් ගෝනියේ
ඉක්මනට හැංගෙන්න
එනවා මගෙ පස්සෙන්ම
කළ පවක හෙවනැල්ල 


වාඩියට යන මගදි
එපා බිම හලන්නට
කෙල බිඳක් වත් අහක
දැනගනී ලෝකයම 


සඟවපන් ලෝකෙන්ම
ගැතිවෙමි නුඹට මම
හැමදාම නුඹේ ලඟ
මෙහෙවරෙම රැඳෙන්නට


හැකිතරම් කාලයක්
ලෝකයෙන් සැඟවුනත්
හද දොරෙන් බේරුමක්
නැති බවයි ලඟකවත්


නිදහසේ මියෙන්නට
පැතු පැතුම් අහලකත්
නැති කටොර වාඩියක
මුස්පේන්තු හීනයක්


එපා කිසි දිනකවත්
හිමිවන්න කාටවත්
දරන දිවි පිලිවෙතක
මෙවන් පාපී ලොවක්

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහස් දිරියක් මට .