ෆලෝ කරන්න

Thursday, June 9, 2011

ආදරෙන් ඔයාට . . ." මෙන්න ඔයාට "

හැම අහුමුල්ලකම
හැංගිලා අමතකවුණු
ආදරේ 
හැම පුංචි බිංදුවත්
. . . එකතුකරලා . . .

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහස් දිරියක් මට .