ෆලෝ කරන්න

Friday, June 10, 2011

කඳුළු . . .


රූටන එකමයි

උඹේ උරුමය
බිඳෙන සිත
දෙබෑ කරගෙන
හිතේ හැංගුනු
දුකත් දවටන්

කඳුළු . . . .

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහස් දිරියක් මට .