ෆලෝ කරන්න

Friday, June 10, 2011

නොඉවසිල්ල . . .


තත්පරයත් ,

කප්පරක් වුණු 
මට . . . 
ගතවුණු දින
නැතිව නුඹ . . .

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහස් දිරියක් මට .