ෆලෝ කරන්න

Friday, June 10, 2011

අනේ මන්දා . . .


ජීවිත වේදිකාවේ ,

අපි හැමෝම නළුවොලු . . .
එතකොට මේ නාටකය ,
බලන කෙනෙක් නැතිද හැබෑටම . . .

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහස් දිරියක් මට .