ෆලෝ කරන්න

Friday, June 10, 2011

රූකඩය . . .


නුඹ පණ දුන්නු
රූකඩයේ . . .
නූල් ,
නුඹම ,
කපලා දාලා . . .

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහස් දිරියක් මට .