ෆලෝ කරන්න

Friday, June 10, 2011

නුඹ නොදත් . . .


නුඹ ,


දන්නවානං 
මම හිතන තරං. . .

දැනගන්නකං ,
මම ඉන්නවා බලං . . .

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහස් දිරියක් මට .