ෆලෝ කරන්න

Friday, June 10, 2011

යුතුකමද . . .


මං . . .
අහං ඉන්නකොට
හැමෝම කියෙව්වා . . .
මම ,
කියවන්න හදනකොට . . . ?

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහස් දිරියක් මට .