ෆලෝ කරන්න

Friday, June 10, 2011

අන්සතු . . .


නුඹේ පියවර ,
හරිම ලස්සනට
වැල්ල මත
රැල්ල ,
එනකන්ම විතරක් . . .

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහස් දිරියක් මට .