ෆලෝ කරන්න

Friday, June 10, 2011

අහිමි . . .


නොනිදනා සිතකට ,

සිහිනයෙන් නැත 
ඉඩ කඩ . . .

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහස් දිරියක් මට .