ෆලෝ කරන්න

Friday, June 10, 2011

වෑයම . . .


හිතුනා ටිකකට ,
මෙතනින් මිදිලා බලන්න
හැමදාමත් ආදරේ නිසා
පුරුදු දඟකාර
තනිකමට . . .

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහස් දිරියක් මට .