ෆලෝ කරන්න

Friday, June 10, 2011

ගොම්මනට පෙරාතුව . . .


දැන් දැන් ලඟයි ,

නික්මී යන්න
දහවලම
සින්නකරගෙන බලාඋන්
හිරු . . .

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහස් දිරියක් මට .