ෆලෝ කරන්න

Saturday, June 11, 2011

හීනය . . .


හීනය ,

මගේ ලඟ . . .

නින්දෙදි ,
ලඟට එන
විතරක්ම නොවන
මා එක්ක ,
ජීවත්වෙන
හැමදාට . . .

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහස් දිරියක් මට .