ෆලෝ කරන්න

Friday, June 10, 2011

සූදුව . . .


කාසි සහ නෝට්ටු

තියලා උකසට
" සැනසිල්ල "
හොරෙන්ම ,
ජීවිත සූදුවට . . .

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහස් දිරියක් මට .