ෆලෝ කරන්න

Friday, June 17, 2011

මම . . .


එකම එක මොහොතකට
එළිය වෙලා විහිදෙන්න
හැමදාම හීන දකින 
මම
 . . . අඳුර . . . 
෴෴෴෴෴෴෴෴෴

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහස් දිරියක් මට .