ෆලෝ කරන්න

Friday, June 10, 2011

ඇයිද නුඹ . . .
මම 

නුඹේ ලඟ නේද 
හැමදාට

ඉතින් ඇයි
තවත් ඔය තරමට
විඳවන්නේ හිත හිත 

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහස් දිරියක් මට .