ෆලෝ කරන්න

Friday, June 10, 2011

නුඹ නිසා . . .


තනිකම

අසරණව ,
පහුරුගානවා . . .

යනෙනමක්
නැතිකමට ,
හිතලඟ . . .

මගේම . . .

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහස් දිරියක් මට .