ෆලෝ කරන්න

Friday, June 10, 2011

උරුමය . . .


මපොළවේ . . .
හතර රියනවත් ,
උරුම නැති මිනිස්සු
අවසානයක් ගැන
ඉස්තරම් හීන දකිනවා 
බදාගෙන . . .

No comments:

Post a Comment

ඔබේ අදහස් දිරියක් මට .